ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

          25/187 หมู่ 2ถนนยิงเป้าใต้  ต.สนามจันทร์  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000

          โทรศัพท์บ้าน   034-272259    โทรศัพท์มือถือ   089-8156817

 

        สถานที่ทำงานปัจจุบัน

        สถาบัน/หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    คณะครุศาสตร์    สาขาวิชาพลศึกษา
        เลขที่    85     ถนน    มาลัยแมน    ตำบล     -     อำเภอเมือง     จังหวัดนครปฐม
        รหัสไปรษณีย์     73000   โทรศัพท์      034-261064     โทรสาร    034-261064
        E-mail chaiyutm@npru.ac.th   

                   chaiyut.maneerat@gmail.com