วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

หมู่เรียน 61/30 | ภาคเรียนที่ 2/2561  | มคอ.3


จุดมุ่งหมายรายวิชา 

 1. อธิบายแนวคิด ทฤษฎี ของเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศได้
 2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนได้
 3. เลือกใช้ และบำรุงรักษาสื่อการเรียนการสอนได้
 4. การออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาได้
 5. อธิบายสภาพปัญหาทางการศึกษาของประเทศไทยและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาได้
 6. ตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

สัดส่วนคะแนน

 1. การนำเสนอและการวิพากษ์ |  60 คะแนน
 2. การเข้าชั้นเรียนและร่วมกิจกรรม | 10 คะแนน
 3. สอบปลายภาค | 30 คะแนน

 ดูผลคะแนน 


แผนการเรียนรู้
(รายสัปดาห์)

 1. ทบทวนประสบการณ์ด้านการเรียนรู้และการศึกษา
 2. แหล่งการเรียนรู้และการศึกษา
 3. การสื่อสาร
 4. สื่อการเรียนรู้
 5. เทคโนโลยีการศึกษา
 6. วิธีระบบกับเทคโนโลยีทางการศึกษา
 7. วัสดุกราฟิก
 8. แผ่นป้าย
 9. เครื่องฉาย
 10. วัสดุสามมิติ
 11. สื่อการเรียนรู้ประเภทเครื่องเสียง
 12. สื่อดิจิทัล
 13. สื่อการเรียนรู้ประเภทวิธีการ
 14. นวัตกรรม
 15. สรุปบทเรียน