วิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

หมู่เรียน 60/1 | ภาคเรียนที่ 2/2561  | มคอ.3


จุดมุ่งหมายรายวิชา 

 1. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ
 2. นักศึกษาทักษะที่ส่งเสริมคุณลักษณะของการเป็นนักออกแบบ
 3. นักศึกษาสามารถออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามได้

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ หลักการคิดกับการออกแบบ กระบวนการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์งานออกแบบที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม และฝึกปฏิบัติ


สัดส่วนคะแนน

 1. ฝึกปฏิบัติรายบุคคล |  35 คะแนน
  สัปดาห์ที่ 1-7 (5 คะแนน / สัปดาห์)
 2. การแสดงออกทางความคิด | 10 คะแนน
 3. ส่งผลงานเข้าประกวด | 10 คะแนน
 4. โครงงานกลุ่ม ออกแบบกราฟิก  | 15 คะแนน
  สัปดาห์ที่ 8-10
 5. โครงงานสื่อการเรียนรู้  | 20 คะแนน
  สัปดาห์ที่ 11-14
 6. แฟ้มสะสมงาน | 10 คะแนน
  สัปดาห์ที่ 15

 ดูผลคะแนน 


แผนการเรียนรู้
(รายสัปดาห์)

 1. จุด
 2. เส้น
 3. รูปร่าง
 4. รูปทรง
 5. ตัวอักษร
 6. สี
 7. พื้นผิว
 8. โครงงานกลุ่ม ออกแบบกราฟิกตามกระบวนการ : Empathize, Define, Ideate
 9. โครงงานกลุ่ม ออกแบบกราฟิกตามกระบวนการ Thinkink : Prototype
 10. โครงงานกลุ่ม ออกแบบกราฟิกตามกระบวนการ : Test
 11. -นำเสนอผลงานกลุ่ม
  -โครงงานรายบุคคล ออกแบบสื่อการเรียนรู้ : Empathize, Define, Ideate
 12. โครงงานรายบุคคล กระบวนการ Design Thinkink : Prototype
 13. โครงงานรายบุคคล กระบวนการ Design Thinkink : Test
 14. นำเสนอผลงานรายบุคคล
 15. นำเสนอ Portfolio