วิชาการสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา

หมู่เรียน 61/1 | ภาคเรียนที่ 2/2561  | มคอ.3


จุดมุ่งหมายรายวิชา 

 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อและพฤติกรรมการใช้
  โซเชียลมีเดีย 
 2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้

คำอธิบายรายวิชา

 ความหมาย ความสำคัญ พัฒนาการ แนวคิด หลักการและทฤษฎีของสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา การผลิตและการประยุกต์ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา และฝึกปฏิบัติ


สัดส่วนคะแนน

 1. งานรายบุคคล |  60 คะแนน
  ชิ้นที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 (5 คะแนน)
  ชิ้นที่ 2 (15 คะแนน)
  ชิ้นที่ 3 (20 คะแนน)
  ชิ้นที่ 4 (20 คะแนน)
 2. การแสดงออกทางความคิด | 10 คะแนน
 3. โครงงานกลุ่ม โซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา  | 30 คะแนน
  สัปดาห์ที่ 11-15

 ดูผลคะแนน 


แผนการเรียนรู้
(รายสัปดาห์)

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดีย
 2. พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย : ตัวตน
 3. พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย : ความเป็นส่วนตัว
 4. พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย : การเสพติด
 5. พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย : อันตราย
 6. พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย : การรังแก
 7. พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย : ความเหลื่อมล้ำ
 8. พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย : ทักษะและความรู้
 9. พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย : พื้นที่สาธารณะ
 10. โซเชียลมีเดียกับการศึกษา
 11. โครงงานกลุ่มโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา : Empathize, Define
 12. โครงงานกลุ่มโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา : Ideate
 13. โครงงานกลุ่มโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา: Prototype
 14. โครงงานกลุ่มโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา : Test
 15. นำเสนอผลการศึกษาโครงงานกลุ่ม