วิชาการพัฒนาการคิดเพื่อการออกแบบ 

หมู่เรียน 61/1 | ภาคเรียนที่ 2/2561  | มคอ.3


จุดมุ่งหมายรายวิชา 

 1. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ
 2. นักศึกษาทักษะที่ส่งเสริมคุณลักษณะของการเป็นนักออกแบบ
 3. นักศึกษาสามารถออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามได้

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ หลักการคิดกับการออกแบบ กระบวนการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์งานออกแบบที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม และฝึกปฏิบัติ


สัดส่วนคะแนน

 1. ฝึกปฏิบัติรายบุคคล |  30 คะแนน
  สัปดาห์ที่ 1-6 (5 คะแนน / สัปดาห์)
 2. โครงงานกลุ่ม Design Thinking | 20 คะแนน
  สัปดาห์ที่ 7-10 
 3. โครงงานรายบุคคล ออกแบบสื่อการเรียนรู้  | 30 คะแนน
  สัปดาห์ที่ 11-14
 4. แฟ้มสะสมงาน | 10 คะแนน
  ส่ง สัปดาห์ที่ 15
 5. การแสดงออกทางความคิด | 10 คะแนน

 ดูผลคะแนน 


แผนการเรียนรู้
(รายสัปดาห์)

 1. ทักษะที่ส่งเสริมคุณลักษณะนักออกแบบ : ความรู้ด้านสารสนเทศ
 2. ทักษะที่ส่งเสริมคุณลักษณะนักออกแบบ : การคิดเชิงวิพากษ์และแก้ไขปัญหา
 3. ทักษะที่ส่งเสริมคุณลักษณะนักออกแบบ : การสื่อสารและการร่วมมือทำงาน
 4. ทักษะที่ส่งเสริมคุณลักษณะนักออกแบบ : สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. ทักษะที่ส่งเสริมคุณลักษณะนักออกแบบ : ศิลปะและสุนทรียะ
 6. ทักษะที่ส่งเสริมคุณลักษณะนักออกแบบ : การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 7. โครงงานกลุ่ม กระบวนการ Design Thinkink : Empathize, Define
 8. โครงงานกลุ่ม กระบวนการ Design Thinkink : Ideate
 9. โครงงานกลุ่ม กระบวนการ Design Thinkink : Prototype
 10. โครงงานกลุ่ม กระบวนการ Design Thinkink : Test
 11. โครงงานรายบุคคล ออกแบบสื่อการเรียนรู้ : Empathize, Define
 12. โครงงานรายบุคคล ออกแบบสื่อการเรียนรู้ : Ideate
 13. โครงงานรายบุคคล ออกแบบสื่อการเรียนรู้ : Prototype
 14. โครงงานรายบุคคล ออกแบบสื่อการเรียนรู้ : Test
 15. นำเสนอ Portfolio