1034602 | ธุรกิจสื่อการศึกษา | Business in Educational Media | หมู่เรียน 58/1


ความสำคัญของการประกอบธุรกิจในด้านการผลิตและจำหน่ายสื่อการศึกษาเพื่อผลในการพัฒนาสื่อในประเทศไทย การเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานในการบริหารธุรกิจ หลักเศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ หลักการตลาด การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและเทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพให้เข้ากับธุรกิจทางสื่อการศึกษา ศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแก้ปัญหาของการประกอบธุรกิจทางสื่อการศึกษาในเมืองไทย ฝึกปฏิบัติการผลิตและจำหน่ายสื่อการศึกษา


มคอ.3 | ตรวจสอบผลคะแนน