1031102 | การพัฒนาการคิดเพื่อการออกแบบ | Thinking Development for Design


แนวคิดและการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ หลักการคิดกับการออกแบบ กระบวนการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์งานออกแบบที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม และฝึกปฏิบัติ


 มคอ.3 | ตรวจสอบผลคะแนน