งานวิจัย

ภานนท์ คุ้มสุภา.(2556). ความคาดหวังและความพึงพอใจของสถานประกอบการ ต่อคุณลักษณะบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์.นนทบุรี :วิทยาลัยราชพฤกษ์.

รุ่งทิวา ขลิบเงิน และ ภานนท์ คุ้มสุภา. (2559). มโนทัศน์เรื่องความเสมอภาคและอิสระเสรีภาพ ในสื่อสังคม : กรณีศึกษาการใช้สื่อสังคมของนิ้วกลมและ คําผกา. โครงการวิจัย "เมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพ : การศึกษามโนทัศน์เรื่อง อิสรเสรีและความเสมอภาคกับการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมหลักในสังคมไทย". สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 


บทความวิจัย

ภานนท์ คุ้มสุภา.(มีนาคม 2557).ความคาดหวังและความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์.เอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 4, นนทบุรี.

ภานนท์ คุ้มสุภา.(กรกฎาคม 2558).แนวทางการออกแบบสารและเลือกใช้สื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดของกิจการเพื่อสังคม. เอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4, กรุงเทพมหานคร.

 


บทความวิชาการ

ภานนท์ คุ้มสุภา.(2557).การโน้มน้าวใจในการตลาดเชิงเนื้อหา. นิเทศสยามปริทัศน์. 13(15), 53-63.

ภานนท์ คุ้มสุภา.(2558).อินโฟกราฟิกเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในยุคการตลาดเชิงเนื้อหา. นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า. 2(1), 155-171.

ภานนท์ คุ้มสุภา, มนต์ ขอเจริญ, ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา .(ตุลาคม 2559). พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช: กษัตริย์ผู้สร้างกิจการเพื่อสังคม. สุทธิปริทัศน์. 30(ฉบับพิเศษ), 11-22.