ภานนท์ คุ้มสุภา | Bhanond Kumsubha

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Instructor of Educational Technology and Innovation Program
Faculty of Education, Nakhon Pathom Rajabhat University


การศึกษา | Education


ปัจจุบัน | Present
กำลังศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Ph.D. (Candidate) in Communication Arts, Dhurakij Pundit University

2553 | 2010
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
M.A. (Communication Arts), Saint John's University

2551 | 2008
อักษรศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
B.A. (Infomation and Library Science), Silpakorn University

 


ประสบการณ์ทำงาน | Work Exprerience


  • งานวิชาการ | Academic Work

ปัจจุบัน | Present
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Instructor of Educational Technology and Innovation Program, Faculty of Education, Nakhon Pathom Rajabhat University

2559 - 2561 | 2016 - 2018
อาจารย์พิเศษสาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
Visiting Instructor of Sport Mass Communications Program, Faculty of Sport Science, Burapha University

2559 - 2560 | 2016 - 2017
อาจารย์ประจำสาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิตทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
Instructor of Advertising and Public Relations in Digital Age Program, Faculty of Communication Arts, Sripatum University Chonburi Campus

2555-2558 | 2011 - 2015
อาจารย์ประจำสาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
Instructor of Advertising and Public Relations Program, Faculty of Communication Arts, Rajapruk University


  • งานออกแบบ | Design Work 

2554 | 2011
กราฟิกดีไซน์เนอร์ บริษัท คูซีนพาร์ทเนอร์ (2004) จำกัด
Graphic Designer at Cuisine Partner (2004) Co.,Ltd.

2553 | 2010
กราฟิกดีไซน์เนอร์ บริษัท บอทานิค จำกัด
Graphic Designer at Botanique Co.,Ltd.


  • งานภาคสังคม | Social Work 

2551 - ปัจจุบัน | 2008 - Present
กราฟิกดีไซน์เนอร์และสื่อสารการตลาด มูลนิธิวายไอวาย
Graphic Designer and Marketing Communication, Why I Why Foundation

2559 - 2560 | 2016 - 2017
นักเขียนบทความ เว็บไซต์ Creative Citizen
Content Writer, Creative Citizen 

2558 | 2015
ผู้จัดการโครงการ CreativeMOVE
Project Manager, CreativeMOVE

2551 - 2552 | 2008 - 2009
ครีเอทีฟและเขียนบทโทรทัศน์ มูลนิธิเด็ก
Creative and Script Writer for TV Program, Foundation for Children