อาจารย์อรรถกร  เวชาการ

Statistics Statistics
1206
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month98
LastMonth Last Month74
ThisYear This Year98
LastYear Last Year999

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา พลศึกษา

                วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

                มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปี พ.ศ.2534

              

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาพลศึกษา

                วุฒิการศึกษา    ศศ.ม.

                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปี พ.ศ.2553