อาจารย์อรรถกร  เวชาการ

Statistics Statistics
1997
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month70
LastMonth Last Month152
ThisYear This Year889
LastYear Last Year999

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา พลศึกษา

                วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

                มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปี พ.ศ.2534

              

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาพลศึกษา

                วุฒิการศึกษา    ศศ.ม.

                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปี พ.ศ.2553