อาจารย์อรรถกร  เวชาการ

Statistics Statistics
1203
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month95
LastMonth Last Month74
ThisYear This Year95
LastYear Last Year999

                ชื่อ-สกุล  (ภาษาไทย)         นายอรรถกร   เวชการ

                ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)   

                ตำแหน่ง                พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

                ตำแหน่งทางวิชาการ     ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

                สังกัด                     สาขาวิชาพลศึกษา   คระครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                วันบรรจุ                 4  ก.ค. 2555           

                วันเดือนปีเกิด        2 ต.ค. 2511