อาจารย์อรรถกร  เวชาการ

Statistics Statistics
1994
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month67
LastMonth Last Month152
ThisYear This Year886
LastYear Last Year999

                ชื่อ-สกุล  (ภาษาไทย)         นายอรรถกร   เวชการ

                ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)   

                ตำแหน่ง                พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

                ตำแหน่งทางวิชาการ     ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

                สังกัด                     สาขาวิชาพลศึกษา   คระครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                วันบรรจุ                 4  ก.ค. 2555           

                วันเดือนปีเกิด        2 ต.ค. 2511