สาขาวิชาชีววิทยา อาคาร A4      เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3202

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทรศัพท์/โทรสาร        034-261065

โทรศัพท์มือถือ  092-2844892

E-mail  :  anunya@webmail.npru.ac.th, tyaowaluck@hotmail.com

Facebook : Anunya Ple Thongsima

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์

          สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

          85 หมู่ 3 ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000