ประสบการณ์ด้านการสอน

สถาบันการศึกษาที่สอน

ระดับที่สอน

ระยะเวลาที่สอน

  สถาบันราชภัฏนครปฐม

ปริญญาตรี

    พ.ศ. 2543 - 2547

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปริญญาตรี

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน

พ.ศ. 2543 - 2557        อาจารย์ประจำ โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ (วท.บ.)

พ.ศ. 2557 - 2558        อาจารย์ประจำ สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.)

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน    อาจารย์ประจำ สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.)

 

งานด้านบริหาร

พ.ศ. 2553- 2556       รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2557 - 2558      ประธานสาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2561                 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2561 - 2564      รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2564                 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม