คุณวุฒิทางการศึกษา และผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

ปริญญา

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

ตรี

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2538

โท

วท.ม. (พฤกษศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2544

ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท

       ความแปรปรวนของพัฒนาการและการเติบโตของข้าว

          Developmental Variation and Growth in Rice (Oryza sativa L.)