หัวหน้าโครงการวิจัย

                  1) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชอาหารพื้นบ้านในตำบลมาบแค จังหวัดนครปฐม

                   -  ปีที่พิมพ์ 2550

                   -  การเผยแพร่ : การประชุมทางวิชาการระดับชาติ  เรื่อง  การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการกับวิถีชีวิต : จากวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นสู่แหล่งเรียนรู้   ณ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่าง  วันที่  28-31  มีนาคม  2550 

                   -  แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

                 2) การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชชายน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

                   -  ปีที่พิมพ์ 2553

                   -  แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

       3) การศึกษาความหลากหลายของพืชเศรษฐกิจในชุมชนโพรงมะเดื่อ

                   -  งบประมาณปี 2557

                   -  แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

     ผุู้ร่วมวิจัย

1) การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง

ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์พืชและสัตว์น้ำในระบบนิเวศชายน้ำ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

                   -  ปีที่พิมพ์ 2553

                   -  แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2) การศึกษาความหลากหลายของพืชเศรษฐกิจในชุมชนโพรงมะเดื่อ

                   -  งบประมาณปี 2558

                   -  แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม