งานบริการวิชาการโครงการพระราชดำริ

พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน     โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                                 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                                 สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน      โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

                                 สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี