4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 Biological Laboratory 1