ภาคการศึกษาที่ 1/2560  

1. รหัสวิชา 6502007 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 

คำอธิบายรายวิชา : นิยามและกฎของอุปกรณ์ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโหนดและเมช ทฤษฎีของเทเวนินและนอร์ตัน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง ผลตอบของสัญญาณกระตุ้นแบบไซน์ การวิเคราะห์เฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้าสามเฟส การใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานวงจรไฟฟ้า

มคอ 3. 

2. รหัสวิชา 6562112 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1

คำอธิบายรายวิชา : -

มคอ.4 

3. รหัสวิชา 6002413 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

คำอธิบายรายวิชา : ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น คำตอบแบบอนุกรม

มคอ.3