Slider images

 

8051101    ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ   3(2-2-5) หน่วยกิต
History of Arts and Design

 

คําอธิบายรายวิชา

               ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก ศิลปะตะวันตก และศิลปะอาเซียนตั้งแต่ยุคก่อน ประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน พัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของคติความเชื่อ สังคม วัฒนธรรม และ เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ และฝึกปฏิบัติ

               History of eastern, western and ASEAN art from prehistory to present; development and change of beliefs, society, culture and technology influencing creation of art design; and pratice