อาจารย์เอกชัย  ไวยโสภี

Statistics Statistics
1291
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month107
LastMonth Last Month133
ThisYear This Year107
LastYear Last Year1,019

                ชื่อ-สกุล                นายเอกชัย ไวยโสภี

                ชื่อ-สกุล                Akechai   Waisopee

                ตำแหน่ง                พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

                สังกัด                     กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

                วันบรรจุ                   13 กรกฏาคม  2553       

                วันเดือนปีเกิด           29 มกราคม 2528

                หมู่โลหิต                 บี