อาจารย์เอกชัย  ไวยโสภี

Statistics Statistics
8062
Online User Online1
Today Today26
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month40
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year1,643
LastYear Last Year2,002

                ชื่อ-สกุล                นายเอกชัย ไวยโสภี

                ชื่อ-สกุล                Akechai   Waisopee

                ตำแหน่ง                พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

                สังกัด                     กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

                วันบรรจุ                   13 กรกฏาคม  2553       

                วันเดือนปีเกิด           29 มกราคม 2528

                หมู่โลหิต                 บี