อาจารย์เอกชัย  ไวยโสภี

Statistics Statistics
1083
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month32
LastMonth Last Month88
ThisYear This Year918
LastYear Last Year165

                ชื่อ-สกุล                นายเอกชัย ไวยโสภี

                ชื่อ-สกุล                Akechai   Waisopee

                ตำแหน่ง                พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

                สังกัด                     กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

                วันบรรจุ                   13 กรกฏาคม  2553       

                วันเดือนปีเกิด           29 มกราคม 2528

                หมู่โลหิต                 บี