อาจารย์เอกชัย  ไวยโสภี

Statistics Statistics
818
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month38
LastMonth Last Month75
ThisYear This Year653
LastYear Last Year165

                ชื่อ-สกุล                นายเอกชัย ไวยโสภี

                ชื่อ-สกุล                Akechai   Waisopee

                ตำแหน่ง                พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

                สังกัด                     กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

                วันบรรจุ                   13 กรกฏาคม  2553       

                วันเดือนปีเกิด           29 มกราคม 2528

                หมู่โลหิต                 บี