ผศ.อกนิษฐ์  ศรีภูธร 
อาคาร A4 ห้อง 441
โทร: (66) 34-261065
แฟกซ์: (66) 34-261065
E-mail: akanid@webmail.npru.ac.th
 
Statistics Statistics
10745
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month224
LastMonth Last Month291
ThisYear This Year2,732
LastYear Last Year2,572

 

ประวัติการทำงาน

 วัน เดือน ปี

                              หน้าที่รับผิดชอบ

      เลขที่/ตำแหน่ง

2540–2543

 

ครูสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

 01410595/

   ครูหมวดวิทยาศาสตร์

2544

 01410595/

หัวหน้า

    หมวดวิทยาศาสตร์

2545–2547

อาจารย์อัตราจ้าง กลุ่มวิชาการคิดและการตัดสินใจ

งานในตำแหน่งอื่นๆ

- ประชาสัมพันธ์คณะฯ

- บรรณาธิการวารสาร “สารวิทย์”

- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

- คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 7037/

ประชาสัมพันธ์

2547-2549

อาจารย์อัตราจ้าง   กลุ่มวิชาการคิดและการตัดสินใจ

งานในตำแหน่งอื่นๆ

- ประชาสัมพันธ์คณะฯ

- บรรณาธิการวารสาร “สารวิทย์”

- ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ป้องกัน

- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

- คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7037/

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

2549-2552

พนักงานมหาวิทยาลัย

รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7037/

รักษาการผู้อำนวยการ

กองพัฒนานักศึกษา/

ผู้ช่วยคณบดี

2552-2555

2555-2560

พนักงานมหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

7037/

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

2561-ปัจจุบัน รองประทานฝ่ายกิจการนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป