นายอกนิษฐ์  ศรีภูธร  ห้อง SC 111
ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
โทร: (66) 34-109300
(NPRU-VoIP)
 ต่อ 3117
แฟกซ์: (66) 34-261065
E-mail: akanid@webmail.npru.ac.th


ที่อยู่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 73000


 

Statistics Statistics
8178
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month165
LastMonth Last Month166
ThisYear This Year165
LastYear Last Year2,572

 

ประวัติการทำงาน

 วัน เดือน ปี

                              หน้าที่รับผิดชอบ

      เลขที่/ตำแหน่ง

2540–2543

 

ครูสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

 01410595/

   ครูหมวดวิทยาศาสตร์

2544

 01410595/

หัวหน้า

    หมวดวิทยาศาสตร์

2545–2547

อาจารย์อัตราจ้าง กลุ่มวิชาการคิดและการตัดสินใจ

งานในตำแหน่งอื่นๆ

- ประชาสัมพันธ์คณะฯ

- บรรณาธิการวารสาร “สารวิทย์”

- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

- คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 7037/

ประชาสัมพันธ์

2547-2549

อาจารย์อัตราจ้าง   กลุ่มวิชาการคิดและการตัดสินใจ

งานในตำแหน่งอื่นๆ

- ประชาสัมพันธ์คณะฯ

- บรรณาธิการวารสาร “สารวิทย์”

- ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ป้องกัน

- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

- คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7037/

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

2549-2552

พนักงานมหาวิทยาลัย

รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7037/

รักษาการผู้อำนวยการ

กองพัฒนานักศึกษา/

ผู้ช่วยคณบดี

2552-2555

2555-ปัจจุบัน

พนักงานมหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

7037/

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา