ผศ.อกนิษฐ์  ศรีภูธร 
อาคาร A4 ห้อง 441
โทร: (66) 34-261065
แฟกซ์: (66) 34-261065
E-mail: akanid@webmail.npru.ac.th
 
Statistics Statistics
10744
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month223
LastMonth Last Month291
ThisYear This Year2,731
LastYear Last Year2,572

 

ประวัติการศึกษา

ลำดับ

     ระดับ 

 การศึกษา

         ชื่อสถานศึกษา

  พ.ศ.

วุฒิการศึกษา

ระบุวิชาเอก

  ผลการเรียน

   1

ปริญญาโท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2543

วท.ม.   

 การศึกษาวิทยาศาสตร์

 (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

 

3.40

   2

ปริญญาตรี

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

2539

คบ. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 2.76