นายอกนิษฐ์  ศรีภูธร  ห้อง SC 111
ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
โทร: (66) 34-109300
(NPRU-VoIP)
 ต่อ 3117
แฟกซ์: (66) 34-261065
E-mail: akanid@webmail.npru.ac.th


ที่อยู่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 73000


 

Statistics Statistics
8177
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month164
LastMonth Last Month166
ThisYear This Year164
LastYear Last Year2,572

 

ประวัติการศึกษา

ลำดับ

     ระดับ 

 การศึกษา

         ชื่อสถานศึกษา

  พ.ศ.

วุฒิการศึกษา

ระบุวิชาเอก

  ผลการเรียน

   1

ปริญญาโท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2543

วท.ม.   

 การศึกษาวิทยาศาสตร์

 (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

 

3.40

   2

ปริญญาตรี

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

2539

คบ. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 2.76