สำหรับน้องๆ ทั้งตรี โท และเอกที่ต้องการเขียน paper(รายงาน วิทยานิพนธ์) ต่อไปนี้คือที่พี่ได้รวบรวมไว้ครับ คำเทคนิคที่ใช้สำหรับเขียนงานวิจัยและงานเขียนอื่นๆ (by Dr.Cook, KMIT'L)

Simulation การประมวลผล(ไม่เติม s)                                                                                                      have been investigated หรือ have + been + verb ช่อง 3 ได้ถูกทำการศึกษา                      In-P based มีพื้นฐานบน InP 
an adequately low มีค่าต่ำพอ                                                                                                              Comparison โดยการเปรียบเทียบ                                                                                     As a result จากผลที่ได้  
Is of interest เป็นสิ่งที่น่าสนใจ                                                                                                               have little attention to date จนถึงบัดนี้(to date)เป็นที่สนใจเพียงเล็กน้อย
have capabilities similar to มีความสามารถ(capabilities)คล้ายคลึงกับ                                                      Offer an advantage over ให้ข้อได้เปรียบ(advantage)เหนือ(over)
due to เนื่องจาก                                                                                                                                 A number of devices (a number of + noun(s)) อุปกรณ์จำนวนมาก
measured cutoff frequencies as high as ความถี่คัทออฟที่วัดได้นั้นสูงถึง(as high as)                                has also been demonstrated using ยังถูกแสดง(been demonstrated)โดยการใช้
one can processes considerable potential for เรา (one) สามารถดำเนินขั้นตอน (processes) ได้อย่างมี(considerable) ประสิทธิภาพ (potential)
In particular, .. are โดยเฉพาะ.. ได้แก่                                                                                                depends not only…but also ไม่เพียงแต่ขึ้นกับ(depends not only…แต่ยัง..ด้วย(also)
aids in reducing ช่วยในการลด                                                                                                           allowing.. inorder to ให้…เพื่อที่
The primary goal of the วัตถุประสงค์หลักของ                                                                                      Following that ตามด้วย
Subsequently ต่อมาคือ                                                                                                                      compared with those for นำมาเปรียบเทียบกับ..สำหรับ
While…is nearly the same for ขณะที่..นั้นแทบจะเหมือนกับ                                                                   Is further suppressed thereby …ยังได้รับการยับยั้งต่อไปอีก ดังนั้น(thereby)
Is possibly the current gain เป็นไปได้ที่การขยายกระแส..                                                                       In practice…is frequently limited by ..ในทางปฏิบัติแล้ว…นั้นบ่อยครั้งที่ถูกจำกัดโดย
Is likely to มีแนวโน้มที่จะ                                                                                                                    This contributes to เนื่องจาก
Summarized in Table 1 are…ที่สรุปในตารางที่ 1 คือ                                                                           This paper describes.. รายงานนี้อธิบาย..
As is the case for เช่นเดียวกับกรณีสำหรับ                                                                                             As can be seen ดังที่สามารถเห็นได้(จาก)
More specifically เจาะจงลงไปอีก                                                                                                       In addition, นอกจากนี้(ยังมี)
However,..อย่างไรก็ตาม                                                                                                                    To be strong functions of เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับ..อย่างมาก(strong)
To enable the study เพื่อให้เกิดการศึกษา(วิจัย)                                                                                    The data were fit to ข้อมูลนี้ตรง(fit)กับ
Nc describes the doping density Nc นั้นแทนความหนาแน่นของสารเจือ                                                  In recent years เมื่อไม่กี่ปีมานี้       
Ionized impurity scattering becomes dominant การกระเจิง(scattering) ของสารเจือ(impurity) ที่ถูกไอออไนซ์ได้เป็นตัวแปรเด่น(dominant)ขึ้นมา
As expected, due to ตามที่คาดไว้ เนื่องจาก                                                                                  More than an order of magnitude มากกว่า 10 เท่า
No distinction was made ไม่สามารถแสดงการแยกแยะ(กลุ่ม)ได้                                                      Due to lack of sufficient data เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ
Comparable to เปรียบเทียบได้กับ                                                                                               Which is somewhat better ซึ่งค่อนข้างดีกว่า
Can reach saturation velocity due to สามารถถึงความเร็วอิ่มตัวได้เนื่องจาก                                     Performance analysis was achieved by การวิเคราะห์การทำงานนั้นเกิดขึ้น(achieved)ได้โดย
Fit to the available experimental data ตรง(fit)กับข้อมมูลทางการทดลองที่มีอยู่                              Were also included ยังรวมอยู่ด้วย
Was employed ถูกนำมาใช้                                                                                                        Was taken into account นำมาคิดด้วย
By assuming โดยสมมติว่า                                                                                                          Initially, เริ่มแรก
Were found to be in reasonably good พบว่าดีพอ                                                                      It predicted …the observed ทำนาย..ที่ได้รับการตรวจสอบ
Good agreement ตรงกันดีมาก                                                                                                   In summary โดยสรุป
The use of the model is appropriate for การใช้แบบจำลองนี้เหมาะสมสำหรับ                                  Since เนื่องจาก
Seen in fig. 1 are ดังที่เห็นในรูปที่ 1 คือ                                                                                       Over the same rage ในช่วงเดียวกัน
Incorporate into the model ใช้ร่วมกับแบบจำลอง                                                                         Is actually increasing slightly over this range แท้จริงแล้วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงนี้
Is also known to influence ยังเป็นที่รู้กันว่ามีอิทธิพลต่อ                                                                  Decreases dramatically ลดลงอย่างมาก
Based on the above results ตามผลต่างๆข้างต้น                                                                           Has been kept small …ได้คงไว้ให้มีค่าน้อยมาก
Improves from..to…ดีขึ้นจาก..เป็น..                                                                                            As an alternative, อีกทางหนึ่ง
For power applications,..สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านกำลัง                                                          pnp may offer advantages over : pnp นั้นอาจให้ข้อดีเหนือ..
Without increasing the base resistance excessively โดยไม้ต้องเพิ่มความต้านทานเบสมากเกินไป    Helps to compensate by..ช่วยชดเชยโดย 

What is somewhat surprising ที่บางอย่างทำให้เป็นที่น่าประหลาดใจ
In other words  อีกนัยหนึ่ง กล่าวคือ อีกแง่หนึ่ง
In addition นอกจากนี้ อย่างไปก็นั้น นอกจากนั้น
Nevertheless อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ถึงอย่างนั้นก็ตาม  (However)
Besides (นอกจากนี้)
Moreover (ยิ่งไปกว่านั้น)
Furthermore (ยิ่งไปกว่านั้น)
In addition  (ยิ่งไปกว่านั้น)
พวกนี้จะตามด้วยประโยค ( + S + V.)
Not only ... but also (ไม่เพียงแต่ ... แต่ยัง ...)
Both ... and ... (ทั้ง ... และ...)
... and ... ( ... และ ...)
... as well as ...  ( ... และ ...)
Might, May, Maybe อาจจะ
May be อาจจะเป็น
Probably คงจะ น่าจะ likely

Management skills    Communication skills           Clerical or detailed skills

administered                   addressed                               approved       
analyzed                         arbitrated                                arranged 
assigned                         arranged                                 catalogued 
attained                           authored                                 classified 
chaired                            corresponded                          collected
contracted                       developed                               compiled 
consolidated                    directed                                 dispatched          
coordinated                     drafted                                   executed                         
delegated                        edited                                   generated           
developed                      enlisted                                  implemented 
directed                         formulated                              inspected        
evaluated                      influenced                               monitored                    
executed                       interpreted                               operated            
improved                      lectured                                   organized       
increased                      mediated                                  prepared        
organized                     moderated                                 organized   
oversaw                         motivated                                 prepared            
planned                          negotiated                                processed                         
prioritized                        persuaded                               purchased 
produced                         promoted                                recorded               
recommended                 publicized                                retrieved                                          
reviewed                         reconciled                               screened   
scheduled                       recruited                                  specified     
strengthened                    spoke                                     systematized 
supervised                      translated                                tabulated 
                                       wrote                                      validated        

Research skills                         Technical skills                            Teaching skills

clarified                                      assembled                                    adapted 
collected                                     built                                              advised              
critiqued                                      calculated                                    clarified                                   
diagnosed                                  computed                                       coached                    
evaluated                                   designed                                       communicated                                                     
examined                                    devised                                        coordinated                                
extracted                                     engineered                                   developed                                               
identified                                      fabricated                                    enabled                                                                    
inspected                                      maintained                                  encouraged      
interpreted                                    operated                                       evaluated                                       
interviewed                                    overhauled                                   explained                         
investigated                                   programmed                                 facilitated                        
organized                                       remodeled                                     guided  
reviewed                                        repair                                           informed          
summarized                                  solved                                          initiated
surveyed                                       trained                                          instructed            
systematized                                upgraded                                       persuaded
                                                                                                        set goals
                                                                                                        
stimulated                                           

Financial skills                                      Creative skills                                    Helping skills

administered                                            acted                                                assessed 
allocated                                                  conceptualized                                  assisted
analyzed                                                  clarified                                             coached  
appraised                                                 created                                              counseled 
audited                                                     designed                                           demonstrated
balanced                                                  developed                                         diagnosed 
budgeted                                                  directed                                             educated
calculated                                                 established                                       expedited 
computed                                                 fashioned                                          facilitated
developed                                                founded                                             familiarized 
forecasted                                                 illustrated                                         guided 
managed                                                 instituted                                            referred 
marketed                                                 integrated                                           rehabilitated                
planned                                                    introduced                                          represent               
projected                                                 invented                
researched                                             originated
     
                                                         performed
 
                                                              planned
   
                                                            revitalized
 
                                                              shape
Source: http://www.bc.edu/offices/careers/skills/resumes/verbs.html​