ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
47312
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month146
LastMonth Last Month393
ThisYear This Year4,504
LastYear Last Year4,334

อาจารย์กุลยา  เจริญมงคลวิไล

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
------------------------------------------------------------------------------

Education  

- ศษ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

    M.Ed. (Educational Technology) at Silpakorn University

- ปริญญาบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  Grad. Dip at Muban Chombueng Rajabhat University

- วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

    B.S. (Information Technology) at Nakhon Pathom Rajabhat University

Positions

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ นครปฐม
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง
  • นักวิชาการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล