ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
47316
Online User Online2
Today Today6
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month150
LastMonth Last Month393
ThisYear This Year4,508
LastYear Last Year4,334

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ LMS

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4000117               เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7133804              การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร

7134804              การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ

7131304              ระบบปฏิบัติการ

7133802              ระบบสารสนเทศเชิงธุรกิจ

7133701              องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานมัลติมีเดีย

7131302              ระบบคอมพิวเตอร์

7132501              การบริหารโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบสารสนเทศ

7133808              การพัฒนาเว็บเซอร์วิส