ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
47319
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month153
LastMonth Last Month393
ThisYear This Year4,511
LastYear Last Year4,334

ผลงานวิจัย

1.งานประชุมวิชาการระดับชาติ (STCCON 2016) หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  11 พฤศจิกายน 2559

   สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ชื่อบทความวิจัย การศึกษารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานกับการเรียนแบบปกติ กรณีศึกษารายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

    A Study of Blended Learning models and conventional learning method: a Case Study of Computer Systems course of Nakhon Pathom Rajbhat University

_________________________________________________________________________________________________________

2.งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE2017)

   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2560

   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ชื่อบทความวิจัย การศึกษารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย กรณีศึกษารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

    A Study of using Blended Learning models with integration of multimedia-based instructional materials: A Case Study of Information and Communication Technology course of Nakhon Pathom Rajabhat University

_________________________________________________________________________________________________________

3.การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ังท่ี 13 (NCCIT 2017)

  โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560

  สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ชื่อบทความวิจัย  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่ององค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     The development of the Computer Multimedia Instruction on compositions in visual arts for Information Technology undergraduate students of Nakhon Pathom Rajabhat University

_________________________________________________________________________________________________________

4.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2017 ACTIS & NCOBA ครั้งที่ 12

  วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ชื่อบทความวิจัย  ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับวิธีเรียนแบบนาตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     The effect of multimedia using self-directed learning on learning achievement Information and Communication Technology Nakhon Pathom Rajabhat University

_________________________________________________________________________________________________________

5.การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 (Education Research Conference 4th) 

  วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ชื่อบทความวิจัย  ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     Results of Active Learning For students in Information Technology Nakhon Pathom Rajabhat University