อาจารย์อำนวย  สอิ้งทอง

Statistics Statistics
2880
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month86
LastMonth Last Month175
ThisYear This Year1,119
LastYear Last Year1,526

ประสบการณ์การทำงาน

                ปี พ.ศ. 2548 ถึง 252 ชื่อหน่วยงาน สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                ที่ตั้ง 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

                ตำแหน่ง

 

                ปี พ.ศ. 2552 ถึง ปัจจุบัน ชื่อหน่วยงาน  สาขาวิชาพลศึกษา

                ที่ตั้ง 85 ถนนมาลัยแมน ตำบล นครปฐม  อำเภอ เมือง  จังหวัด นครปฐม 73000

                ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ