อาจารย์อำนวย  สอิ้งทอง

Statistics Statistics
2879
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month85
LastMonth Last Month175
ThisYear This Year1,118
LastYear Last Year1,526

ประวัติการศึกษา

                การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา พลศึกษา

                วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต

                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2546

 

                การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการพลศึกษา

                วุฒิการศึกษาการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

                มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ปี พ.ศ.2550