อาจารย์อำนวย  สอิ้งทอง

Statistics Statistics
1900
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month139
LastMonth Last Month127
ThisYear This Year139
LastYear Last Year1,526

                ชื่อ-สกุล                นายอำนวย   สอิ้งทอง

                ชื่อ-สกุล                Amnuay   Sa-ingthong

                ตำแหน่ง                พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

                สังกัด                     สาขาวิชาพลศึกษาฯ คณะครุศาสตร์

                วันบรรจุ                  16 กรกฏาคม  2552       

                 วันเดือนปีเกิด         28 เมษายน 2523

                หมู่โลหิต                บี